mken+ 389 (0)2 3 233 733
·
info@gicev.com.mk
·
Mon - Fri 09:00-17:00
Контактирајте не

ТРУДОВО ПРАВО

УПРАВНО ПРАВО

Од застапување во работни спорови и прашања кои се движат од заштита на приватноста до помош при издавање на дозволи за престој на странци заради работа, нашата адвокатска канцеларија ја разбира комплексноста и потребата од континуираната надградба на познавањата во овој домен на правото. Дел од нашите услуги во овој домен вклучуваат:

  • правна помош и застапување во спорови кои произлегуваат од работни односи.
  • советување на теренот на работните односи во поглед на правата на работниците и работодавичите;
  • правна помош за спроведување и водење на дисциплински постапки;
  • состав на договори за вработување и менаџерски договори;
  • правна помош при пријавување и одјавување од работен однос;
  • помош при издавање на дозволи за престој на странци заради работа;
  • состав на општи акти од полето на работните односи (правилници за работни односи, систематизација на работни односи, деловна тајна, статути и слично);
  • состав на поединечни акти од полето на работните односи (одлуки, решенија и слично);
  • состав на целокупна документација за заштита на лични податоци и пријавување во Дирекцијата за заштита на лични податоци и
  • состав на документација за заштита на укажувачи.