mken+ 389 (0)2 3 233 733
·
info@gicev.com.mk
·
Mon - Fri 09:00-17:00
Контактирајте не

УПРАВНО ПРАВО

УПРАВНО ПРАВО

Усогласувањето со ригорозните законски регулативи, без доверлив партнер, може да биде голем предизвик за компаниите кои својата дејност ја вршат на територијата на Република Северна Македонија. Нашето сеопфатно познавање на македонското административно право и нашето искуство во овој домен на правото, им помага на нашите клиенти успешно да управуваат со своите бизнис операции. Дел од нашите услуги во овој домен вклучуваат:

  • заштита пред управните органи на домашни и странски правни и физички лица;
  • обезбедување на сите видови поединечни правни акти, одобренија и дозволи;
  • поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија и други видови управно-судски постапки и
  • поведување на постапки при повреда на правото на заштита на личните податоци.